Management Committee Year 2014 – 2016

Vashdev A Khialani

President

Harry M Gurnani

Vice President

Vashi P Chandiramani

Hon Secretary

Ghanshyam Ahuja

Hon Treasurer

Raju Thakurdas

Hon Jt Secretary

Ram K Samtani

Hon Jt Treasurer

Jit Nagpal

IT/Youth

Suresh H Punjabi

Education/IT

Joty Daryanani

Prayer Hall In Charge

Ashok Metharam

Social/Youth

Anil M Lalwani

Legal Adviser