Management Committee Year 2014 – 2016

Harry M Gurnani

Harry M Gurnani

Vice President

Vashdev A Khialani

Vashdev A Khialani

President

Vashi P Chandiramani

Vashi P Chandiramani

Hon Secretary

Ghanshyam Ahuja

Ghanshyam Ahuja

Hon Treasurer

Raju Thakurdas

Raju Thakurdas

Hon Jt Secretary

Ram K Samtani

Ram K Samtani

Hon Jt Treasurer

Jit Nagpal

Jit Nagpal

IT/Youth

Suresh H Punjabi

Suresh H Punjabi

Education/IT

Joty Daryanani

Joty Daryanani

Prayer Hall In Charge

Ashok Metharam

Ashok Metharam

Social/Youth

Anil M Lalwani

Anil M Lalwani

Legal Adviser